Open menu

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

SVRHA ZAKLADE

Cilj osnivanja Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je pomoć u rješavanju materijalnih problema hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, odnosno doprinijeti njihovoj socijalnoj sigurnosti u slučaju kada to nije moguće postići primjenom odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i primjenom drugih propisa.

1. Podnošenje Zahtjeva

Tko može podnijeti Zahtjev za financijsku pomoć?

Opći uvjeti za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zaklada) propisani su u članku 5. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Pravilnik).

 • Zahtjev za financijsku pomoć (u daljnjem tekstu Zahtjev) podnosi isključivo hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kao i član obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata čija smrt nije posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Zahtjev može podnijeti i zakonski zastupnik, opunomoćenik, odnosno staratelj hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kao i člana obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata čija smrt nije posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Zahtjev može podnijeti i udruga proistekla iz Domovinskog rata u ime i za račun člana udruge koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (članak 15. stavak 2. Pravilnika),
 • Gore navedeni nositelji prava na podnošenje Zahtjeva mogu podnijeti isti ukoliko redoviti i ostali novčani mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva (redoviti i ostali prihodi definirani člankom 6. i člankom 7. Pravilnika) iz prethodne kalendarske godine i u tekućoj kalendarskoj godini ne prelaze iznos 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj odnosno 1.995,60 kn po članu zajedničkog kućanstva.

Kako podnijeti Zahtjev za financijsku pomoć?

Zahtjev se podnosi na propisanim obrascima Zaklade koji se smatraju sastavnim djelom Pravilnika Zaklade.

 • Opći obrazac za podnositelja Zahtjeva je ZHB/O-1 (podnositelj zahtjeva unosi svoje opće podatke),
 • Opći obrazac za članove obitelji tj. zajedničkog kućanstva je ZHB/O-2 (unose se osobni podaci svakog člana zajedničkog kućanstva). 

Uz opće obrasce Zahtjeva a ovisno o namjeni financijske pomoći tj. situaciji zbog koje se traži financijska pomoć potrebno je ispuniti:

 • Obrazac ZHB/P-1 za financijsku pomoć u slučaju elementarne nepogode i požara,
 • Obrazac ZHB/P-2 za financijsku pomoć za skrb i liječenje,
 • Obrazac ZHB/P-3 za financijsku pomoć u slučaju smrti,
 • Obrazac ZHB/P-4 za financijsku pomoć za tešku materijalno-financijsku situaciju,
 • Obrazac ZHB/P-5 za financijsku pomoć za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja ili osposobljavanja za određena zanimanja,
 • Obrasci ZHB/P-6 i ZHB/P-7 za zapošljavanje i samozapošljavanje te za životna osiguranja stavljeni su odlukom Upravnog odbora Zaklade van snage te se zahtjevi za navedene svrhe do daljnjeg ne zaprimaju niti razmatraju.

Zahtjev, odnosno obrasce je potrebno ispuniti ručno ili elektronski TISKANIM SLOVIMA I ČITKO. Podaci ne smiju biti uneseni olovkom, prepravljani, križani ili na drugi način uneseni neuredno i nepotpuno. U interesu podnositelja je te je ujedno i NUŽNO ispunjavanje svih rubrika u obrascima. Ukoliko postoji potreba za dodatnim prostorom (ako nije dovoljan prostor rubrika u obrascima) može se dodati novi list A4 formata na koji ćete upisati podatke koje ocijenite važnima za rješavanje Zahtjeva.

Svojim potpisom koji se mora nalaziti na za to predviđenim mjestima u obrascima podnositelj zahtjeva jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci koji su uneseni u obrasce istiniti i potpuni kao i priloženi dokazi, te je u obvezi izvijestiti Zakladu o svim promjenama koje mogu utjecati na rješavanje Zahtjeva za financijsku pomoć.

Podnositelj zahtjeva može istovremeno zatražiti financijsku pomoć za više namjena tj. svrha, u tom slučaju uz opće obrasce ZHB/O-1 i ZHB/O-2 prilaže i odgovarajuće obrasce ZHB/P-1, ZHB/P-2, ZHB/P-3, ZHB/P-4, ZHB/P-5 prema namjeni tj. svrsi traženja financijske pomoći te odgovarajuće dokaze odnosno dokumentaciju navedenu u Popisu dokaza u djelu B)DOKAZI O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA.

Uz obrasce Zahtjeva potrebno je dostaviti sve tražene dokumente prema Popisu dokaza u originalu ili preslici u protivnom zbog manjkavosti propisane dokumentacije Zahtjev se neće razmatrati. Podnositelj Zahtjeva može samoinicijativno dodati i druge dokaze odnosno dokumentaciju za koju drži da može utjecati na rješavanje Zahtjeva.

Potrebni obrasci za podnošenje Zahtjeva mogu se preuzeti na web stranici Zaklade: www.zaklada-branitelja.hr 

Zahtjev se podnosi isključivo putem pošte s povratnicom na adresu Zaklade:

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Park Stara Trešnjevka 4
10 000 Zagreb

2. Dodatne informacije

Specifična pitanja vezana uz podnošenje Zahtjeva mogu se uputiti elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili fax-om: 01/ 3833 441 te putem pošte na adresu Zaklade. Opća pitanja vezana uz Zahtjev za financijsku pomoć i ostvarenje svrhe Zaklade mogu se postaviti na telefon 01/ 3833 426 svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

3. Postupak za dodjelu financijske pomoći

Zaprimljene i kompletirane Zahtjeve prethodno obrađene u Stručnoj službi Zaklade razmatra stručno Povjerenstvo Zaklade i utvrđuje opravdanost Zahtjeva, a u slučaju izvanrednih okolnosti i iznimne hitnosti upravitelj Zaklade takav Zahtjev dostavlja izravno Upravnom odboru na odlučivanje po hitnom postupku (članak 16. Pravilnika). O hitnosti mora postojati opravdani razlog. Zaklada može u svrhu što točnije i podrobnije obrade zaprimljenih Zahtjeva tražiti podatke iz službenih evidencija Ministarstva, od drugih tijela vlasti kao i od podnositelja Zahtjeva. Povjerenstvo će provjeriti podatke koje je u zahtjevu naveo podnositelj, ocijeniti njihovu opravdanost, te će prijedlog dostaviti Upravnom odboru Zaklade u najkraćem mogućem roku.

Upravni odbor Zaklade donosi odluku o opravdanosti Zahtjeva u skladu sa Statutom i Pravilnikom Zaklade. Upravni odbor Zaklade može Zahtjev prihvatiti i odobriti financijsku pomoć, a može Zahtjev odbiti ili odgoditi donošenje odluke (Odluka o prihvaćenom Zahtjevu sadrži: pravnu osnovu, iznos pomoći i način isplate).

Financijska pomoć uplaćuje se na tekući račun podnositelja zahtjeva ili izravnim plaćanjem predračuna ili računa, odnosno fakture

Pri odlučivanju o visini financijske pomoći kojom se ostvaruje svrha Zaklade, Upravno odbor Zaklade uzet će u obzir uvjete određene Pravilnikom, vodeći računa o broju novo zaprimljenih zahtjeva koji su u postupku rješavanja i raspoloživim sredstvima za ostvarivanje svrhe Zaklade. te u izvanrednim okolnostima na druge pravno valjane načine. U slučaju kada je Zahtjev odbijen Upravni odbor Zaklade podnositelju dostavlja osnove odbijanja. Zahtjev koji je odbijen može se ponovo podnijeti ako su bitno promijenjene okolnosti zbog kojih je zahtjev odbijen.

Financijska pomoć za ostvarivanje svrhe Zaklade može se dodijeliti i u slučaju da je podnositelju Zahtjeva ili jednom od članova obitelji priznato pravo na novčanu pomoć s iste osnove na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (jednokratna novčana pomoć), ali činjenica isplate novčane pomoći s iste osnove na temelju Zakona utječe na visinu financijske pomoći koju dodjeljuje Upravni odbor Zaklade. Financijska pomoć u skladu s odredbama Pravilnika može se dodijeliti više puta istoj osobi, ako za to postoje opravdani razlozi.

4. Financijski iznosi

 • Financijska pomoć koja se može dodijeliti u slučaju elementarne nepogode i požara, u skladu s člankom 8. Pravilnika iznosi do 80.000,00 kn
 • Financijska pomoć koja se može dodijeliti u slučaju skrbi i liječenje izrazito teškog oboljenja u skladu s člankom 9. Pravilnika iznosi do 100.000,00 kn
 • Financijska pomoć koja se može dodijeliti u slučaju smrti iznosi do 6.000,00 kn
 • Financijska pomoć koja se može dodijeliti u slučaju teške materijalno-financijske situacije iznos dvije proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj odnosno 3.326,00 kn x 2 = 6.652,00 kn
 • Financijska pomoć koja se može dodijeliti za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja iznosi do 7.500,00 kn.