Izvršenje programa javnih potreba u športu

Poštovani,

   vezano za našu inicijativu iz veze, a temeljem Zakona o sportu iz veze predlažemo da se iz naše inicijative  izbriše Prioritetno područje 3 – Sport i rekreacija.

Obrazloženje:

Zakonom iz veze, koji nije do sada bio naše područje interesa, propisano je da se između ostalog, razvoj sporta potiče stimuliranjem partnerstva vladinih i nevladinih organizacija u sportu te privatnog poduzetništva i financiranjem sporta sredstvima države, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vezano za tumačenje Ureda za udruge Vlade RH o direktnom financiranju projekta udruga koje je dato Društvu potrošača Međimurja za udruge za zaštitu potrošača zakonski je moguće i pravno utemeljeno da se sredstava za sport (razvoj sporta) dodjeljuju bez javnog natječaja.

Uvjeti za takav oblik direktnog sufinanciranja rada sportskih udruga je da:

  • Općina donese Odluku da su aktivnosti sportskih udruga (njihovi stalni projekti) od posebnog javnog interesa za Općinu (strateški interes).
  • Temeljem navedene Odluke se u Proračunu Općine otvara konto „razvoj sporta“ (ili ako ime više sportskih udruga, poseban konto za svaku o čemu odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika Općine), te se sredstva uplaćuju direktno udrugama (nogometni klubovi, streljački klubovi, šahovski klubovi i slično).
  • Primatelj sredstava mora opravdati namjensko trošenje sredstava iz Proračuna.

Takav oblik potpore sportu dao bi razvoju sporta poseban značaj, što smatramo da i je opći javni interes Općine (Mens sana in corpore sano!).

Osim toga ne bi bilo nejednakog (po našem shvaćanju diskriminacije) udruge kod dodjele sredstava preko javnog natječaja gdje se 2/3 predviđenih sredstava dodjeljuje sportu, a radi je o jednom te istom projektu godinama u kojem se mijenjanju samo datumi (godine).

U prilogu dostavljamo primjer Odluke o takvom rješenju sufinanciranja sporta koji provodi Grad Mursko Središće.

Inicijativa se temelji i na rješenjima u Općini Gornji Mihaljevec, po kojima se sufinanciraju npr. DVD. 

Uz srdačan pozdrav!

VETERAN – društvo branitelja Domovinskog rata

Inicijativa (original - pdf)