Pravo na najnižu mirovinu tzv. „braniteljsku mirovinu“

Korisniku invalidske ili obiteljske mirovine koji dijelom ili u cijelosti ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a mirovina mu je manja od najniže mirovine, odredit će se najniža mirovina koja iznosi 45% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016. godini, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku (trenutno je to 2.558,25 kn).

Ta osnovica se povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice predviđene propisom kojim se regulira izvršavanje državnog proračuna Republike Hrvatske za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru. 

To pravo priznaje se uz uvjet da branitelj ima priznato sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u najmanjem trajanju od 100 dana u borbenom sektoru.

Korisniku prijevremene starosne, starosne za dugogodišnjeg osiguranika, starosne ili invalidske mirovine, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjava uvjete za ostvarivanje mirovine prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina mu je manja od najniže mirovine, odredit će se najniža mirovina prema navedenom obračunu i uvjetima.

Iznimno od navedenog, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji je navršio životnu dob propisanu Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te nije stekao uvjete za neku drugu mirovinu u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine prema navedenom obračunu i uvjetima.

Najniža mirovina se određuje uz primjenu polaznog faktora 1,0. Polazni faktor za određivanje najniže prijevremene starosne mirovine određuje se tako da se polazni faktor smanjuje po godinama sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Korisnici najniže starosne mirovine temeljem ovoga Zakona ili Zakona o mirovinskom osiguranju za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena imaju pravo na svoju starosnu mirovinu, a nakon prestanka zaposlenja ponovno će im se odrediti najniža starosna mirovina ako im je to povoljnije.

Korisnici najniže invalidske mirovine temeljem ovoga Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakona o mirovinskom osiguranju kojima je utvrđen djelomični gubitak radne nesposobnosti prouzročen djelomice ili u cijelosti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje imaju pravo na svoju invalidsku mirovinu određenu Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Korisnici najniže invalidske mirovine temeljem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakona o mirovinskom osiguranju kojima je utvrđena potpuna nesposobnost za rad prouzročena djelomice ili u cijelosti sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za vrijeme zaposlenja manje od 3,5 sati dnevno imaju pravo na svoju invalidsku mirovinu određenu uz odgovarajuću primjenu Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 Društvo VETERAN (Ž.T.)