Prava hrvatskih branitelja

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)

Članak 18.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji pod uvjetima određenim ovim Zakonom mogu ostvariti sljedeća prava:

 1. naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
 2. doplatak za pripomoć u kući
 3. jednokratna novčana pomoć
 4. pravo na doplatak za djecu
 5. pravo na besplatni topli obrok
 6. pravo na potporu za obrazovanje
 7. pravo na besplatne udžbenike
 8. prednost pri smještaju u učeničke odnosno studentske domove
 9. prednost pri smještaju u ustanove socijalne skrbi
 10. pravo na psihosocijalnu pomoć
 11. pravo na pravnu pomoć
 12. pravo na dodjelu udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 13. pravo na ustupanje dionica
 14. prednost pri zakupu poslovnog prostora
 15. pravo na putne troškove
 16. oslobođenje od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednoga zemljišta
 17. oslobođenje od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi
 18. obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata
 19. osiguravanje grobnog mjesta, troškova ukopa uz odavanje vojne počasti i održavanje grobnih mjesta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
 20. ostale potpore

 

Članak 137

(12) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su:

 1. dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona i
 2. osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

 

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/2018)

Članak 5.

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:

 1. pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 1.800,00 kuna s PDV-om)
 2. troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 1.500,00 kuna s PDV-om)
 3. izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja, predviđeno propisom iz članka 3. ovog Pravilnika (u neto iznosu od 400,00 kuna)
 4. vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om),
 5. prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske: preuzimanje pokojnika, paušal ili prijevoz lokalno ako je propisan i/ili prijevoz izvan područja grada (do
  5 kn/km s PDV-om)
 6. prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 5 kn/km, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om)
 7. zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i
 8. grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Svojstvo pokojnika iz članka 5. ovog Pravilnika dokazuje se:

 1. prijavom o činjenici smrti izdanom od nadležnog tijela ili nalazom mrtvozornika
 2. potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ministarstva nadležnog za obranu ili ministarstva nadležnog za unutarnje poslove odnosno izvatkom iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili izvršnim rješenjem o priznatoj osobnoj invalidnini za hrvatske branitelje iz članka 4. Zakona i
 3. pravomoćnim rješenjem o priznatom statusu HRVI-a iz Domovinskog rata.

(2) Ako obitelj pokojnika nije u mogućnosti ili pokojnik nema članova obitelji, nadležni ured državne uprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo) dužno je zatražiti dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka, potrebnu za ukop pokojnika uz vojnu počast.

Članak 7.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i točke b) Zakona imaju pravo na:

 1. jedno ukopno grobno mjesto s betoniranim okvirom na raspoloživu grobnom polju, ako ga obitelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu ukopa ili ga jedinica lokalne samouprave ili drugi vlasnici groblja ne ustupaju bez naknade i
 2. uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).

Članak 9.

(1) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području ako nisu imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Troškovi druge polovice predviđenog iznosa za jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji.

Članak 12.

(1) Zahtjev za ukop uz odavanje vojne počasti ili ispraćaj uz odavanje vojne počasti u mjestu različitom od mjesta ukopa pokojnika iz članka 5. ovog Pravilnika podnosi se prvostupanjskom tijelu nadležnom prema mjestu prebivališta prijavljenog u trenutku smrti ili posljednjeg prijavljenog prebivališta pokojnika u slučaju kada pokojnik iz članka 5. ovog Pravilnika nema prijavljeno prebivalište u trenutku smrti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može podnijeti obitelj pokojnika ili druga fizička ili pravna osoba, spremna i sposobna organizirati ukop na obrascu zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z2).

(3) U slučaju da pokojnik iz članka 5. ovog Pravilnika nema članova obitelji ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje su u mogućnosti organizirati ukop, po službenoj dužnosti će ga organizirati i provesti prvostupanjsko tijelo nadležno prema prebivalištu pokojnika u trenutku smrti.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju da pokojnik iz članka 5. ovog Pravilnika nema prijavljeno prebivalište u trenutku nastupa činjenice smrti, ukop će po službenoj dužnosti organizirati i provesti prvostupanjsko tijelo nadležno prema posljednjem prijavljenom prebivalištu u suradnji s prvostupanjskim tijelom na čijem je području nastupila činjenica smrti.

(5) U slučaju iz stavka 3. i 4. ovog članka prvostupanjsko tijelo nadležno prema mjestu ukopa pokojnika dužno je na zahtjev prvostupanjskog tijela nadležnog prema prebivalištu, odnosno posljednjem prijavljenom prebivalištu pokojnika, osigurati nazočnost djelatnika na pogrebu umrlog HRVI i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji se ukapa po službenoj dužnosti.

Članak 14.

(1) Članovi obitelji dužni su pravovremeno obavijestiti nadležno prvostupanjsko tijelo o vremenu i mjestu ukopa smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona te umrlih HRVI i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Pravovremena obavijest iz stavka 1. ovoga članka o ukopu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 6. stavka 1. točke a) i b) Zakona smatra se najmanje pet radnih dana unaprijed, o čemu nadležno prvostupanjsko tijelo pismeno izvješćuje Ministarstvo.

(3) Pravovremena obavijest iz stavka 1. ovoga članka o ukopu umrlog HRVI i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 5. ovog Pravilnika je najmanje jedan radni dan unaprijed, a iznimno isti dan do devet sati ujutro ako je pokojnik umro tijekom vikenda ili u dane blagdana, uz uvažavanje objektivnih mogućnosti za organiziranje odavanja vojnih počasti.

(4) Za slučajeve nastupa smrti i potrebe za ukopom umrlih HRVI i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u neradne dane, osim u dane blagdana, zbog nepostojanja odgovarajuće mrtvačnice s hladnjačom, nadležno prvostupanjsko tijelo dužno je osigurati pasivno dežurstvo sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Članak 24.

(1) Kada članovi obitelji ili druga fizička ili pravna osoba plati troškove ukopa, prijevoza i grobnog mjesta za umrlog HRVI ili umrlog branitelja iz Domovinskog rata, a bez izdavanja narudžbenice nadležnog prvostupanjskog tijela, imaju pravo na povrat troškova do iznosa propisanog ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjev za povrat iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 90 dana od dana ukopa na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac Z3), uz koji se prilažu originali računa i dokazi o pravu na troškove.

(3) Troškovi iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se na tekući račun podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe), odnosno žiro račun (za pravne osobe) otvoren u Republici Hrvatskoj, odnosno u državi prebivališta na osnovi:

 1. naloga za povrat ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela
 2. pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe za povrat troškova
 3. originala računa na ime podnositelja zahtjeva ili ovjerene izjave uplatitelja računa,
 4. preslike tekućeg ili žiro računa
 5. preslike popunjenog obrasca za ukop uz vojnu počast
 6. preslike osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i
 7. dokaza o pravu na troškove prijevoza, ukopa i grobnog mjesta.

 

Pojašnjenje Ministarstva hrvatskih branitelja, Područni odjel Varaždin

Pravo na pogrebne troškove hrvatskih branitelja na području Vaše županije rješava Međimurska županija, Odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjek za hrvatske branitelje;
Goran Majnarić, stručni suradnik za hrvatske branitelje i opće poslove
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
040 374 122
Gordana Bakač, stručna referentica za financijske poslove
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
040 374 075
Kada hrvatski branitelj premine članovi obitelji ili druga osoba (u slučaju da preminuli nema obitelj) treba činjenicu smrti što prije (najkasnije do 9 sati na dan pogreba) prijaviti gore navedenim djelatnicima u Odsjeku za hrvatske branitelje kako bi se mogle organizirati pogrebne počasti (može prijaviti i udruga ako pokojnik nema nikoga od obitelji) i obaviti procedura vezana uz plaćanje pogrebnih troškova. U Odsjeku za hrvatske branitelje ispunjava se obrazac vezan za podatke o pokojniku i pogrebu te oni dalje rješavaju i ovaj dio oko učestvovanja u pokrivanju troškova od strane jedinica lokalne samouprave. U pravilu nije potrebna nikakva druga dokumentacija.
Sva groblja trebala bi osigurati dijelove groblja (aleje) gdje se ukapaju hrvatski branitelji sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Za sve probleme vezane uz ukop hrvatskih branitelja možete se obratiti gore navedenim djelatnicima Odsjeka za hrvatske branitelje.
Hrvatski branitelji nemaju pravo na nadgrobni spomenik (imaju ga HRVI od I do IV skupine tjelesnog oštećenja koji su do smrti koristili doplatak za pomoć i njegu druge osobe). Refundacija pogrebnih troškova se može zatražiti i naknadno u istom Odsjeku ukoliko je hrvatski branitelj ukopan, a obitelj se iz nekog razloga nije ranije obratila Odsjeku.
Uglavnom, njima se treba obratiti za sva pitanja vezana uz pogreb hrvatskih branitelja.